Slovenský iconEnglish icon

Tlačivá

Samostatne hospodáriaci roľník

VYDANIE OSVEDČENIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe vzniká registráciou vykonanou na základe žiadosti, ktorú žiadateľ predloží na obecný úrad. Obecný úrad na základe žiadosti vykoná registráciu a vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných tokoch.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o zápis do  evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku ( list vlastníctva/nájomná zmluva)
  • doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej  pôde - doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde),
  • doklad potvrdzujúci pridelenie IČO ( ak už bolo niekedy pridelené)

Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny popaltok vo výške 6,50 € v zmysle zákona  145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.

ZRUŠENIE OSVEDČENIA SAMOSTATNE  HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ písomne oznámi na Obecnom úrade v Slovenských Kľačanoch. Na základe predloženej žiadosti obecný úrad vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o zrušenie SHR

Doba vybavenia:

  • do  30 dní

Poplatok:

  • bez poplatku

Súvisiace predpisy:

  • Zákon o súkromnom podnikaní občana